วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

สหกรณ์การเกษตรคำชะอี  จำกัด  

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เพื่อความมั่นคงและเป็นที่พึ่งของเกษตรกรและชุมชน  

มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน