พระราชบัญญัติสหกรณ์

    bullet01 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ic new
    bullet01 พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553
    bullet01พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542


ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
    bullet01 
ร่างข้อบังคับสหกรณ์การเกษตร
    bullet01 ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด พ.ศ.2560  


ระเบียบสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด 
     ¤ หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ ¤
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อขยายงาน พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2562


     ¤ หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ ¤
    
bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2562 
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562 
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2562   
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ.2562 

     ¤ หมวดว่าด้วยการเงินและบัญชี ¤
   
bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562 
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินยืมทดรองและการส่งใบสำคัญคู่การจ่ายเงิน พ.ศ.2562

 

     ¤ หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้ ¤
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2562


     ¤ หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ ¤
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการขายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2562


     ¤ หมวดว่าด้วยสวัสดิการ ¤  
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยค่าพาหนะ  เบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง สำหรับ กรรมการ เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง 
         และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ.  2562

            
     ¤ หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด ¤
   
bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ พ.ศ.2562 
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการทำการเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดการหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2562

    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อขยายงาน พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการโค พ.ศ.2562

    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์เลี้ยงโคขุน พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562

    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดตั้งและการดำเนินงานธนาคารสินค้าเกษตร พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการดูแลรักษา พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว การใช้บริการและการซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์
         รถเกี่ยวนวดข้าว พ.ศ.2562  

    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของสหกรณ์ พ.ศ.2562 

    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เครื่องมือทุ่นแรง การใช้บริการและการซ่อมแซมเครื่องทุ่นแรง พ.ศ.2562 
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ.2562
    bullet01 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถยนต์ของสหกรณ์ พ.ศ.2562