ประวัติสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา  จำกัด

                ในปี  พ.ศ. 2484  ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขนาดเล็กระดับหมู่บ้านเรียกว่า  สหกรณ์หาทุน      มีจำนวน  4  สหกรณ์  คือ  สหกรณ์  บึงคอไห  สหกรณ์ลำสลิด  สหกรณ์ดอนกระถิน  และสหกรณ์      ลำไทร  มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน  80  คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกเพียงอย่างเดียว       ต่อมาในปี  พ.ศ.  2517  สหกรณ์ได้ทำการควบสหกรณ์เข้าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  นายทะเบียน สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2517  มีชื่อว่า  สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา  จำกัด  มีสมาชิกแรกตั้ง  274  มีค่าหุ้นจำนวน  345,000  บาท     มีเงินสำรอง  373,782.33  บาท  มีทุนดำเนินงาน  4,449,988.46  บาท   เป็น สหกรณ์อเนกประสงค์  การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  แยกออกเป็น  4  แผนก  คือ  แผนกธุรกิจเครดิต  ธุรกิจการซื้อ  ธุรกิจการขาย  และธุรกิจการรับฝากเงิน

                เมื่อได้ควบสหกรณ์หาทุนมาเป็นสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา  จำกัด  แล้วสหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของตนเอง  สหกรณ์ได้เช่าห้องแถว  1  ห้อง  เพื่อใช้เป็นสำนักงานของสหกรณ์  ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลำลูกกา  ต่อมาคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ได้ดำเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญครั้งที่  1  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2517  ที่วัดชัยมังคลาราม  ตำบลบึงคอไห  มีสมาชิกมาร่วมประชุม  188  คน  จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด  274  คน  สหกรณ์ดำเนินงานตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2517  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2517  รวม  2  เดือน  สหกรณ์มีกำไรสุทธิ  7,519,.20  บาท  คณะกรรมการดำเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  จำนวน  10  คน  ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1.   นายทำนุ           รอดเอี่ยม               ประธานกรรมการ ( เสียชีวิต )
  2.   นายศิริ              บางแก้ว                 รองประธานกรรมการ  ( เสียชีวิต )
  3.   นายเชื้อ            รังไสว                    เลขานุการ  ( เสียชีวิต )
  4.   นายมาน           รื่นสุข                     เหรัญญิก  ( เสียชีวิต )
  5.   นายแหวน         ผ่องโสภณ              กรรมการ  ( เสียชีวิต )
  6.   นายผล             จันทร์ศิริ                  กรรมการ  ( เสียชีวิต )
  7.   นายทองดี        ล้ำประเสริฐ              กรรมการ  ( เสียชีวิต )
  8.   นายเพ็ญ          แตงนุ้ย                    กรรมการ ( เสียชีวิต )
  9.   นายเจริญ         อยู่มั่น                      กรรมการ ( เสียชีวิต )
  10.   นายมณี           รื่นสุข                       กรรมการ ( เสียชีวิต )

                ต่อมาในปี  พ.ศ.  2519  สหกรณ์โดยการนำของ  นายทำนุ  รอดเอี่ยม  ประธานกรรมการ  ได้ชักชวนให้สมาชิกร่วมกันถือหุ้นเพิ่มในสหกรณ์  เพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน  6  ไร่  รวมเป็นเงิน  450,000  บาท  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา  จำกัด  ในปัจจุบันนี้

                ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในช่วงที่ควบจากสหกรณ์หาทุนเดิมเป็นสหกรณ์การเกษตร  ปรากฏว่าสหกรณ์จะประสพปัญหามากมายเกี่ยวกับหนี้สิน  สมาชิกที่มีหนี้สินหลายสถาบัน  มีปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  จนสหกรณ์ถูกปิดวงเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและขาดทุนตลอดมา  จนในปี  พ.ศ.  2525  สหกรณ์ได้รับเข้าโครงการเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยได้รับความช่วยเหลือเงินอุดหนุนให้จัดจ้างผู้จัดการ  พนักงานบัญชี  พนักงานตลาด  พนักงานสินเชื่อ  สหกรณ์ได้จัดส่งกรรมการ     ผู้จัดการ  และพนักงานของ สหกรณ์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ  ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และศูนย์ฝึกอบรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรม  จนสามารถบริหารงานสหกรณ์มีกำไรตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้