การดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

แผนกสินเชื่อ

        **การรับสมาชิกใหม่  

                คุณสมบัติของสมาชิก

                                - เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ

                                - มีอาชีพเกษตรกรรม มีกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

                                - ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่แดนดำเนินงานของสหกรณ์

                                - เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็ง ในการประกอบอาชีพ และรู้จักประหยัด

                                - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

                                - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

                                - ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิด เว้นแต่ พ้นกำหนดสองปี นับวันที่ถูกออก และมติ

                คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อลาออกแล้ว เว้น 2 ปีทางบัญชี

                วิธีการรับสมัคร  

                                สมัครได้ในที่ประชุมกลุ่ม ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น เว้นแต่ กรณีเข้าแทนบิดา – มารดา – คู่สมรสที่เสียชีวิต

            เอกสารในการรับสมัคร

                                - สำเนาทะเบียนบ้าน   (ถ่ายเอกสาร)

                                - บัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสาร)

                                - ทะเบียนสมรส       (ถ่ายเอกสาร)

                                - คู่สมรสยินยอม   (หากมี)

                               เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จะนำเสนอผู้ที่แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกใหม่ทุกเดือน โดยคณะกรรมการดำเนินการ

                จะนัดอบรมและถือหุ้น

                                - หุ้นแรกเข้า 50 หุ้น   เป็นเงิน 500 บาท   จะได้สมุดคู่มือเงินกู้

                                - ฝากออมทรัพย์   100   บาท   จะได้สมุดคู่มือเงินฝากออมทรัพย์

                                - หุ้นสมัครใจ   60 หุ้น   600   บาท

                                - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     50   บาท

            ** การให้เงินกู้

                หลักประกันเงินกู้

                                ใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองต่อสหกรณ์

                                - ที่นาตำบลรอบเมือง เหนือเมือง ราคาไร่ละ   80,000 บาท ส่วนตำบลอื่นๆ ไร่ละ 60,000 บาท

                                - ที่สวนทุกตำบล ไร่ละ   100,000 บาท

                                - ที่บ้านพร้อมบ้านต้องใช้เจ้าหน้าที่สินเชื่อไปตรวจสอบก่อนและต้องประเมินราคา โดยคณะกรรมการดำเนินการ

                กำหนด ไม่ให้เกิน 100,000 บาท   การให้เงินกู้ ได้ครึ่งหนึ่งของราคาจำนอง  

               บุคคลค้ำประกัน โดยใช้บุคคลค้ำประกันสมาชิกภายในกลุ่มค้ำประกัน 2 คน 1ใน 2 คนต้องมีหลักทรัพย์จดจำนองใน                สหกรณ์ 1 คน กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าเป็นสมาชิกชั้น 1 สามารถกู้บุคคลค้ำประกันได้ไม่เกิน 50,000 บาท

                           ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน สมาชิกสามารถใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันได้โดยให้คำยินยอมกู้ได้ครึ่งหนึ่งของทุน                เรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

                                สมาชิกใหม่ให้กู้ครั้งแรกไม่เกิน 50,000 บาท ครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับประวัติในการชำระหนี้และหลักประกัน

เอกสารประกอบการกู้เงิน

                

                         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   สมุดคู่มือเงินกู้

                             หากหลักประกันเป็นของคนอื่น ต้องนำเจ้าของหลักประกันมายินยอมในการกู้เงินทุกครั้ง

               

ประเภทเงินกู้

                    เงินกู้ระยะสั้น   วัตถุประสงค์ในการกู้

                                - เพื่อกู้ไปลงทุนในฤดูการผู้ผลิต เช่น กู้เงินไปทำนา สมาชิกต้องนำเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งสหกรณ์                การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด ต้องการให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับเปลี่ยนปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้ข้าว GAP ส่งเป็นแผนรวบรวม                ของสหกรณ์

                                - เพื่อเลี้ยงสัตว์ในระยะสั้น

                                - เพื่อรวบรวมผลผลิตในฤดูกาล ค่าจ้างเกี่ยวกับการเกษตร ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

                           เงินกู้ระยะปานกลาง

                                ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี

                                วัตถุประสงค์

- เงินกู้เพื่อการลงทุนตามแผนการใช้เงิน ในสินทรัพย์การเกษตร

ใช้ประโยชน์ได้เกินกว่าฤดูการผลิตหนึ่งๆ เช่น บุกเบิก หรือปรับปรุงที่ดินเป็นที่ดินการเกษตร สร้างปรับปรุงแหล่ง

                น้ำทำสวน ซื้อรถใช้งาน สร้างหรือปรับปรุงบ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเกี่ยวกับการเกษตร ลงทุนในการเลี้ยงสัตว์ สมาชิก                ต้องใช้เงินกู้ให้ตรงวัตถุประสงค์ที่ให้สัญญาไว้

                                อัตราดอกเบี้ย

                ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการดำเนินการปัจจุบัน สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามชั้นสมาชิก

- ชั้น 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 บาท ต่อปี

- ชั้น 2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 บาท ต่อปี

- ชั้น 3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 บาท ต่อปี

                ผิดสัญญาสมาชิกต้องเสียค่าปรับเพิ่ม ร้อยละ 3 บาท ต่อปี

               

                          การทำเรื่องจำนองที่ดิน,ขึ้นเงินจำนองไถ่ถอนจากจำนองที่ดิน

                เอกสาร

                1.สมุดคู่มือเงินกู้สมาชิก

                2.โฉนดที่ดิน,น.ส.3ก.,น.ส.4จ.หรือ ง.

                3.เจ้าของที่ดิน+คู่สมรส

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

สมาชิกขอถอนจำนอง

                                สมาชิกสหกรณ์ขอถอนจำนองได้ต้องไม่มีพันธะใดๆต่อทางสหกรณ์ ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ ไม่ติดค้ำประกันสมาชิก                รายอื่น เมื่อสมาชิกขอถอนจำนองแล้ว สมารถรับที่ดินได้ในวันถัดไปได้

เอกสารประกอบการถอนจำนอง

                                - สมุดคู่มือเงินกู้

                                - สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

                                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)

                                - กรณีเจ้าของหลักประกันเสียชีวิต ให้ทายาททุกคนมารับขึ้นทะเบียนที่ดินไว้

สมาชิกลาออก

                                สมาชิกลาออก จะต้องจะต้องไม่มีพันธะใดๆกับทางสหกรณ์ ไม่มีหนี้สิน ไม่ติดค้ำประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่นๆ

                                เอกสาร

                                - สมุดคู่มือเงินกู้สมาชิก

                                - สมุดคู่มือเงินฝากทุกเล่ม

                                สมาชิกเสียชีวิต

                                - สมุดคู่มือเงินกู้สมาชิก

                                - ใบมรณะบัตร

                                - สำเนาทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายตาย

                                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิก

                                หมายเหตุ สมาชิกลาออก,สมาชิกเสียชีวิต จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทุกเดือน จึงจะถอนหุ้นได้

แผนกการเงิน,บัญชี

                                - ให้บริการสมาชิกในการรับชำระหนี้เงินกู้,จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก

                                - รับฝากเงินจากสมาชิก ในการรับฝากเงินของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท

  1. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อปี
  2. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี
  3. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์สัจจะ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี ซึ่งเป็นเงินฝากที่สหกรณ์จัดทำเป็นโครงการ                ระดมทุนของสหกรณ์ เพื่อลดภาระหนี้ของสหกรณ์ที่มีต่อรัฐบาล ซึ่งแต่ละปีสหกรณ์ต้องเสียดอกเบี้ยปีละไม่ต่ำกว่า

                10 ล้านบาท โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการต้องฝากวันละ 20 บาท ระยะเวลา 5 ปี ถึงจะถอนเงินฝากได้ ซึ่งโครงการนี้ก็                ประสบความสำเร็จ จากสมาชิกทั้งหมด 7,000 คน สหกรณ์ได้รับเงินฝากประมาณ 255,500,000 บาท

                การถอนเงินฝาก

                                เอกสาร

                          - สมุดคู่มือเงินฝากสมาชิก

                                - บัตรประจำตัวประชาชนสมาชิก

                                - กรณีถอนเงินฝากแทนสมาชิกที่ไม่สามารถมาถอนเงินได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้รับเงินแทนจากทางสหกรณ์

                และบัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับเงินฝากแทนสมาชิก

                                การติดต่อเพื่อใช้บริการฝากและถอนเงินหรือรับเงินกู้ ขอให้ท่านสมาชิกติดต่อใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง                เวลา 15.00 น. ถ้าเกินเวลาดังกล่าวขอให้ท่านใช้บริการในวันถัดไป

แผนกการตลาด

                                แผนกการตลาดสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด เป็นแผนกที่สำคัญต่อสมาชิกสหกรณ์ในด้านการผลิตทาง                 การเกษตรเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนกสินเชื่อ แผนการรวบรวมข้าวของโรงสีสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ปัจจุบันได้มี                โครงการปลูกข้าว GAP โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับสมาชิก ปลูกข้าวปลอดสารพิษนำส่งแผนกโรงสี      

เพื่อจำหน่าย ในแบรนด์แอมเวย์ , บิ๊กซีและโลตัส หรือจำหน่ายใช้ประจำวันทั่วไปและเครือข่ายสหกรณ์

                                สหกรณ์จะเน้นการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อปรับเปลี่ยนเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์

                จุดสินค้ามาจำหน่าย ใช้เงินสดหรือสินเชื่อตามโครงการของสหกรณ์

                                - ปุ๋ยอินทรีย์+ปุ๋ยเคมี

                                - เมล็ดพันธุ์ข้าว

                                - อาหารสัตว์

                                - เครื่องยนต์รถไถนา เครื่องสูบน้ำ วัสดุก่อสร้าง

                                - ข้าวสารจากแผนกแปรรูปจากแผนกโรงสี

                                - สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ

                                - โครงการปุ๋ยปลอดดอกเบี้ย โดยให้

แผนกโรงสี

                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้แบ่งออกเป็นฝ่ายรวบรวมและฝ่ายแปรรูป

                ฝ่ายรวบรวม

                                - สหกรณ์ได้รวบรวมข้าวจากสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าโครงการปลูกข้าว GAP โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการได้รับสินเชื่อจาก                แผนกสินเชื่อกู้ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดดอกเบี้ย สหกรณ์รับซื้อข้าวตามราคาที่รัฐบาลประกันราคาตามคุณภาพข้าว

                                - สหกรณ์ได้รับฝากข้าวจากสมาชิก โดยฝากรอราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น กำหนดสิ้นสุดการฝากรอราคาไม่เกิน                กันยายนของทุกปี

                                - สมาชิกสามารถนำข้าวเปลือกส่งชำระหนี้เงินกู้ต่อสหกรณ์ได้

                                - สมาชิกหรือเกษตรกรที่ไม่สามารถนำข้าวมาจำหน่ายรับเงินสดได้เลย หรือเข้าโครงการรับจำนำจากรัฐบาลได้

                คุณภาพข้าวในการที่จะมาจำหน่ายให้สหกรณ์

                                - จะต้องทำความสะอาดข้าว ไม่มีสิ่งเจือปน

                                - ต้องมีความชื้นไม่เกิน 14 %

                                - เมื่อสีดูแล้วออกไม่มีเมล็ดข้าวแดง

               

ฝ่ายแปรรูป

                                เมื่อฝ่ายรวบรวมได้จัดซื้อข้าวที่มีคุณภาพแล้ว สหกรณ์ของเราก็จะแปรรูปให้มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับ

                บริษัทแอมเวย์ บิ๊กซี โลตัส หรือบุคคลทั่วไป นำไปจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ

                โดยแปรรูปเป็นข้าว

                                - ข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็น

                                - ข้าวกล้องงอก (กาบ้า)

                                - ข้าวกล้องมะลิ

                                - ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

                มาตรฐานข้าว   เครื่องหมายการค้าของสหกรณ์คือ ตราพลาญชัย

                                - มาตรฐานเครื่องหมายมือพนม

                                - มาตรฐานการผลิต GMP/ HACCP

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก

                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยทุน สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก

                                ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร
  2. สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
  3. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
  4. สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

 

 

                สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร

                                สมาชิกคลอดบุตร สหกรณ์จะจ่ายเป็นเงินฝากขวัญถุงให้ สมาชิกคลอดบุตรต้องมาแจ้งภายใน 120 วัน

                โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ทะเบียนสมรสและสมุดคู่มือเงินกู้ โดยสหกรณ์จะ                เปิดสมุดคู่มือเงินฝากในจำนวนเงิน 1,000 บาท

          สวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ

                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้มีระเบียบว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี ทางปีบัญชี                ของสหกรณ์และมีเงื่อนไข

                               ต้องเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีบัญชีทางสหกรณ์

                                   ในปีบัญชีต้องไม่มีดอกเบี้ยค้าง

                                สหกรณ์ให้สวัสดิการคนละ 500 บาทต่อปี

                สวัสดิการในด้านเจ็บป่วย

                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้มีระเบียบว่าด้วยสมาชิเจ็บป่วย โดยสมาชิกสหกรณ์ต้องนำใบเสร็จรับเงิน                จากสถานพยาบาล

                ทุกแห่งมาเบิกสวัสดิการต่อสหกรณ์

                                       สมาชิกชั้น 1 สามารถเบิกสวัสดิการได้ปีบัญชีละไม่เกิน 500 บาทต่อปี

                                           สมาชิกชั้น 2 สามารถเบิกสวัสดิการได้ปีบัญชีละไม่เกิน 300 บาทต่อปี

                สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต

                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้มีระเบียบว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก โดยจ่ายตามทุนเรือนหุ้น

                โดยมีเงื่อนไขว่าไม่จ่าย

                                         ฆ่าสมาชิกเพื่อรับผลตอบแทนจากทุนเรือนหุ้น

                                         มีดอกเบี้ยค้าง ณ วันเสียชีวิต

                   โดยจ่ายดังนี้

                                         ทุนเรือนหุ้น 5,000 – 10,000 บาท จ่าย 2,000 บาท

                                         ทุนเรือนหุ้น 10,010 – 20,000 บาท  จ่าย 3,000 บาท

                          ทุนเรือนหุ้น 20,010 – 50,000 บาท   จ่าย 10,000 บาท

                                           ทุนเรือนหุ้น 50,010 – 100,000 บาท จ่าย 20,000 บาท

                                           ทุนเรือนหุ้น 100,010 ขึ้นไป จ่าย 30,000 บาท

                สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ

                                โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้มีระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ

                โดยจ่ายให้คนละ 25% ของมูลค่าความเสียหาย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง

                               

                                   สหกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วม

                        สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกไฟไหม้

                                    

                                         สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกที่เกิดวาตภัย