สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

สถานที่ตั้ง

     สำนักงานใหญ่

                                                เลขที่ 82   ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043 – 512028   โทรสาร 043 – 527641

                        โรงสี

190 หมู่ที่ 7   ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด   45000

โทร. 043 – 511453 โทรสาร 043 - 527641

ประวัติความเป็นมา

                                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด   ได้ควบเข้ากันตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2519   เลขทะเบียนที่   กสก. 98/2519   จาก   4 สหกรณ์ ดังนี้

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรพลาญชัย จำกัด
 3. สหกรณ์การเกษตรหลักเมือง จำกัด
 4. สหกรณ์การเกษตรห้วยแอ่ง จำกัด

                                ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด   มีสมาชิก จำนวน   6,697   ครอบครัว   พื้นที่

ในการดำเนินงาน   3 อำเภอ   ประกอบด้วย

 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 2. อำเภอศรีสมเด็จ
 3. อำเภอจังหาร

                                                มีจำนวนกลุ่มสมาชิก   รวม 144   กลุ่ม

                การประกอบอาชีพ

                                                สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนาปี อาศัยน้ำธรรมชาติ (น้ำฝน)   เขตอำเภอจังหาร

                พื้นที่บางส่วน สามารถทำนาปรังได้   หลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสมาชิกจะทำการปลูกยาสูบเตอร์กีช   และพืชผักสวน

                ครัว เป็นรายได้เสริม

                                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด   มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน   โดย

                นายไมตรี ใหม่คามิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ       ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน   ฝ่ายจัดการ จำนวน 35

                คน   มีนายอารีย์   มาตย์วิเศษ   เป็นผู้จัดการ

2

                                                สหกรณ์มีทุนในการดำเนินกิจการ   จำนวน 265,049,214.79     บาท

                                                ทุนของสหกรณ์เอง                             จำนวน                                54,681,412.84     บาท

                                ประกอบด้วย      -   ทุนเรือนหุ้น                  จำนวน                                46,301,600.00     บาท

                                                                -   ทุนสะสมตามข้อบังคับ จำนวน               7,214,737.82     บาท

                                                                -   ทุนสำรอง                         จำนวน                  1,165,075.02     บาท

                                                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด   ดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 1. ธุรกิจสินเชื่อ

                                แหล่งเงินกู้ ธกส. สาขาร้อยเอ็ด

              

31 มี.ค. 2547

31 มี.ค. 2546

31 มี.ค. 2545

             วงเงินกู้ของธนาคาร

180,000,000.00

164,000,000.00

143,000,000.00

                     เบิกเงินกู้ระหว่างปี

157,049,000.00

151,859,000.00

134,037,458.00

                    ชำระคืนระหว่างปี

154,600,000.00

122,125,990.75

107,303,942.75

                     อัตราดอกเบี้ย

5.50

6.50

6.50

          

     

             จ่ายให้สมาชิกกู้ระหว่างปี

120,642,000.00

115,564,350.00

96,934,436.00

                   รับชำระคืนระหว่างปี

111,140,000.00

107,016,891.00

83,690,231.00

                   ดอกเบี้ยค้าง

6,122,584.00

5,886,584.00

4,810,139.00

                   กำไรเฉพาะธุรกิจ

8,178,903.15

7,891,753.21

8,219,544.29

       ( วงเงินกู้สูงสุดของสมาชิก ) 7.5 %

200,000.00

200,000

100,000

 1. 2. ธุรกิจการตลาด

                                จำหน่ายปุ๋ยเคมี , ปุ๋ยอินทรีย์ , วัสดุการเกษตร , และเครื่องอุปโภคบริโภค

 

31 มี.ค. 2547

31 มี.ค. 2546

31 มี.ค. 2545

             จัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 

 

 

             ซื้อปุ๋ยเคมี

11,055,492.50

10,775,640.00

16,996,233.25

                 - ปุ๋ยอินทรีย์

902,275.00

627,990.00

191,400.00

                 - วัดสุการเกษตร

662,336.48

872,383.36

803,429.94

                 - พันธุ์ข้าว

1,222,950.00

451,200.00

557,000.00

                 - อุปโภค - บริโภค

100,679.72

247,828.62

258,366.90

                                       รวม

13,943,733.70

12,975,041.98

18,806,430.09

3

              

31 มี.ค. 2547

31 มี.ค. 2546

31 มี.ค. 2545

           จำหน่ายสินค้า

     

                 - ปุ๋ยเคมี      

11,126,655.00

12,165,576.00

17,611,598.00

                 - ปุ๋ยอินทรีย์

1,262,940.00

347,135.00

158,600.00

                 - วัสดุการเกษตร

666,678.61

878,343.49

817,499.24

                 - พันธุ์ข้าว

715,732.00

678,135.00

460,870.00

                  -   ขายอุปโภค – บริโภค

131,455.23

281,387.06

321,007.45

                                   รวม

13,903,460.84

14,350,576.55

19,369,575.39

กำไรเฉพาะธุรกิจ

158,128.94

(41,332.07)

(53,534.90)

       
 1. ธุรกิจโรงสี (แปรรูป )

                                                สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้รับโอนธุรกิจโรงสี มาจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

                จำกัด เมื่อ ปี พ.ศ. 2538   โดยปัจจุบัน สหกรณ์มีอุปกรณ์โรงสี ดังนี้

 1. โรงสี    ขนาดกำลังการผลิต 40 ตัน / วัน       ( เครื่องจักรไอน้ำ)
 2. โรงสี    ขนาดกำลังการผลิต 40 ตัน / วัน       ( ไฟฟ้า ) เงินกู้ ASPL
 3. ไซโล   2 ลูก     ขนาดบรรจุ ลูกละ 250 ตัน   (เงินกู้ ASPL)
 4. ฉางข้าวเปลือก   ขนาดบรรจุ 500 ตัน จำนวน 4 หลัง
 5. รถสิบล้อ     จำนวน   2   คัน
 6. รถตักข้าว   จำนวน   2   คัน
 7. รถหกล้อ     จำนวน   1   คัน

                               

                                                ปัจจุบัน โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ได้ทำการสีข้าวแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่าย

                ให้กับ บริษัท และร้านค้าต่างๆ  

☺ โครงการส่งข้าวให้บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542

☺ โครงการจำหน่ายข้าวสารให้ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

☺ โครงการจำหน่ายข้าวสารให้กับสหกรณ์เดินรถกระทุ่มแบน จำกัด

☺ ส่งข้าวสารให้สหกรณ์ต่างๆ   และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรต่างๆ

4

☺ โครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

☺ โครงการรับฝากข้าวเปลือกจากสมาชิกเพื่อรอราคา

☺   เข้าร่วมยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด ในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดโลก ของ

         จังหวัดร้อยเอ็ด

 

31 มี.ค. 2547

31 มี.ค. 2546

31 มี.ค. 2545

เงินทุนกู้ยืมเพื่อรวบรวมข้าวเปลือก

 

 

 

                 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( กพส.)

15,000,000.00

-

-

                           อัตราดอกเบี้ย

4 %

-

-

       

รวบรวมข้าวเปลือกระหว่างปี

     

                 - มะลิ       ( ตัน )

6,846.604

4,927.369

6,101.545

                 - เหนียว   ( ตัน )

174.541

147.361

306.501

                               รวม

7,021,145.00

5,074.73

6,408.46

       

แปรรูปข้าวสาร

     

                 - มะลิ       ( ตัน )

4,440.979

4,007.212

3,508.425

                 - เหนียว   ( ตัน )

23.578

26.381

-

       

จำหน่ายข้าวเปลือก

     

                -   มะลิ     ( ตัน )

1,018.964

517.518

593.120

                 - เหนียว   ( ตัน )

153.497

81.366

306.501

       

จำหน่ายข้าวสารและผลผลิตพลอยได้ (บาท)

47,517,120.00

36,183,131.00

32,078,000.00

 

 

 

 

กำไรขาดทุนเฉพาะธุรกิจ

(1,589,026.56)

(1,374,331.33)

(3,972,556.14)

5

 

 1. ธุรกิจบริการ

                                       

 

31 มี.ค. 2547

31 มี.ค. 2546

31 มี.ค. 2545

เงินรับฝากจากสมาชิก

 

 

 

         -   เงินรับฝากออมทรัพย์

22,202,525.86

20,180,661.33

19,448,701.85

         -   เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

31,172,317.71

31,216,220.25

31,662,038.75

                                   รวม

53,374,843.57

51,396,881.58

51,110,740.40

 

     

         กำไรสุทธิ ( ขาดทุน)

(1,742,485.65)

1,098,472.02

(3,706,271.20)

                ด้านการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และส่วนรวม

                                - ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วม

                                - ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ

                                - ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

                                - บริจาคการกุศล - วัด โรงเรียน

                                - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 6 จังหวัดภาคใต้

-------------------------