S 13230094

นายพยงค์  คงอุดมทรัพย์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
โทร 034-499388
36 นายวรวุฒิ ฮวบดีบอน
รองประธาน คนที่ 1
 2528 นายสนธยา  สำเร็จวิทย์
รองประธาน คนที่ 2
 1911 นางสาวนพมาศ  ลิ้มสงวน 
เลขานุการสหกรณ์
   
499 นายธวัชชัย เฉยบำรุง
เหรัญญิกสหกรณ์
3 นายอดุลย์ ครุฑใจกล้า
กรรมการ
2521 นายพงศ์ปรีชา จงกิตติ์พิภัทร์
กรรมการ
12 นายสมเดช ปานบ้านเกล็ด
กรรมการ
1910 นายธนธรณ์ จรดล
กรรมการ
14 นายสุวัฒน์ กาญจนวาหะ
กรรมการ
2527 นายจเด็จ ยิ้มถนอม
กรรมการ
13 นายสุเทพ สุขศรีศักดิ์สิทธิ์
กรรมการ
 A

 นายชำนาญ ปานเจริญ

กรรมการ

 2549

 นายมงคล สุนทรชัชเวช

กรรมการ

 1912

นายธวัชชัย ใจบางยาง

กรรมการ

 

 

 

 

 

 2550

 นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 2524

 นายสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล

ที่ปรึกษา

 2523

 นายสมศักดิ์ โตเร็ว

ที่ปรึกษา

 2551

 นายอนุชา ชัยสมบูรณ์พันธ์

ที่ปรึกษา

 S 13541410

 ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์ เกตุแก้ว

ที่ปรึกษา

 165413

 นายโฆษิต เอี่ยมสำอางค์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 74784

 นายสมบัติ ตันเสถียร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1546

 นายมาโนช สุขสกุลวัฒน์

ผู้ตรวจสอบกิจการ