ประวัติสหกรณ์

เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2549  เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ใน  8  จังหวัด  ประกอบด้วย  สมุทรสาคร  นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  และกรุงเทพมหานคร  ได้รวมตัวกันจัดตั้ง  "สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย 

คณะผู้ก่อตั้งมีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกกล้วยไม้  แก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการลูกเลี้ยงของสมาชิก  และทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกกว่าพันราย  คณะผู้บริหารสมาคม ฯ ได้พิจารณาว่าสมควรจัดตั้งสหกรณ์กล้วยไม้  เพื่อจะได้ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์กัยสมาชิกได้มากขึ้น  ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย  และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ในเวลาต่อมา

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2553  ได้จดทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542  ชื่อ "สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย  จำกัด"  ประเภท  สหกรณ์การเกษตร  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  7400000125533  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  90  ม.  5  ต.หนองนกไข่  อ.  กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  74110

วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสหกรณ์  สรุปได้ดังนี้

1.  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ

2.  เพื่อจัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิก

3.  เพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจัดจำหน่ายให้ได้ราคาที่เหมาะสม

4.  เพื่อจัดตั้งตลาดกลางกล้วยไม้  เป็นศุนย์รวมการจำหน่ายผลผลิตกล้วยไม้ของประเทศ

5.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  และข้อมูลข่าวสารต่างๆ  แก่สมาชิก ฯ

6.  ดำเนินการอื่น ๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์

คุณสมบัติของสมาชิก ฯ

ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพกล้วยไม้เป็นหลัก  และตั้งบ้านเรือนหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกกับกล้วยไม้ในท้องที่ดำเนินการของสหกรณ์  8  จังหวัด  โดยมีหลักการซื้อหุ้นขั้นต่ำ  200  หุ้น ๆ ละ  10  บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท  หรือมากกว่า  และค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท