ธุรกิจหลักของสหกรณ์

 

1.  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 S 42598474  S 42598475  S 42598478

2.  ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

 S 42598464  S 42598465  S 42598468


3.  ธุรกิจสินเชื่อ

4.  ธุรกิจเงินรับฝาก