วิสัยทัศน์
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์  จำกัด  เป็นองค์กรเข้มแข็ง  มุ่งพัฒนาธุรกิจและบริการ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ของสมาชิกอย่างยั่งยืน