บุคลากรของสหกรณ์

p2

นางจงรักษ์       เทพรอด         

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

13

น.ส.ภิญญาพัชญ์ ไกรกลาง        

ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ฯ

19

นางปณิกา อรุณรัตน์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

17

นางสาวเมษา ไทยทอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

18

นางสาวพิชชา หลิมเล็ก

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

28

นางสาวลลิตา แก้วมณีโชติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ตลาด

12

นางสาวดวงใจ คงทน

หัวหน้าคลังสินค้า

14

น.ส.สุทธาทิพย์  เทียมกิ่งทอง      

หัวหน้าส่งเสริม

21

น.ส.อรพรรณ  ทองตระกูล         

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

15

นายปิยะ ปรางงาม

ลูกจ้างประจำคลังสินค้า

16

นายดนุพล นิลนงค์

ลูกจ้างประจำคลังสินค้า

25

นายธนพล ยอดทอง

ลูกจ้างรายวันคลังสินค้า

24

นายธนภัทร ร่วมวงค์

ลูกจ้างรายวันคลังสินค้า

20

นายอดิศร สอนยิ้ม

ลูกจ้างรายวันส่งเสริม

26

นางสาวปารณีย์ โฉมยา

แม่บ้าน

22

นายศุภกิจ บุญกอง

ลูกจ้างประจำศูนย์รับน้ำนมดิบ

27

นายปฎิวัติ อยู่สมบูรณ์

ลูกจ้างประจำศูนย์รับน้ำนมดิบ

23

นายคฑาชัย  อัครพันธ์

ลูกจ้างประจำศูนย์รับน้ำนมดิบ

29

นางสาวศิริพรรณ  บุญกอง

ลูกจ้างประจำศูนย์รับน้ำนมดิบ

30

นายศรพรต  ฮินดี

ลูกจ้างรายวันศูนย์รับน้ำนมดิบ