ธุรกิจหลักของสหกรณ์

  1. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

สหกรณ์ฯ จะรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม โดยเปิดรับสองช่วงเวลาในแต่ละวัน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำนมดิบก่อนจำหน่ายให้กับภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์ราคารับซื้อตามระเบียบสหกรณ์ที่กำหนดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเกษตรฯเรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบ โดยจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกๆ 15 วัน ซึ่งสหกรณ์มีอุปกรณ์ในกระบวนการรับซื้อสามารถรองรับน้ำนมดิบจากสมาชิกได้ถึงวันละ 40 ตันต่อวัน และมีปริมาณน้ำนมดิบรวบรวมจากสมาชิกปัจจุบัน   วันละ 22 โดยราคาประกันการรับซื้อกิโลกรัมละ 17.40 บาท  เพิ่มและลดตามคุณภาพน้ำนมดิบ

  1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

สหกรณ์ฯ จัดหาปัจจัยการผลิต ของการเลี้ยงโคนม สินค้าอุปโภคบริโภค มาบริการจำหน่ายให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุมอีกทั้งให้บริการขนส่งปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ไปยังฟาร์มของสมาชิกอีกด้วย โดยมีเกณฑ์การกำหนดราคาจำหน่ายปัจจัยการผลิตและสินค้าอื่นๆ ในราคาที่ต่ำ ตามมติคณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านต้นทุนการผลิต สำหรับการชำระเงินสหกรณ์จะหักชำระจากรายได้ค่าน้ำนมที่จำหน่ายให้กับสหกรณ์ สำหรับบุคคลทั่วไปจะจำหน่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้น

  1.  ธุรกิจสินเชื่อ

สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ระยะฉุกเฉิน เงินกู้ระยะสั้น  เงินกู้ระยะปานกลาง  และเงินกู้โครงการพิเศษต่างๆ แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถกู้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ สำหรับการรับชำระเงินกู้สหกรณ์ฯ จะหักจากรายได้น้ำนมดิบ กำหนดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ตามสัญญาเงินกู้ประเภทนั้

  1. ธุรกิจรับฝาก

หกรณ์ฯ  รับฝากเงินจากสมาชิกโดยกำหนดระเบียบเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และกำหนดอยู่ในแผนการระดมทุนของสหกรณ์ โดยรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิกโดยสามารถถอนออกได้ทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ  สำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์หรือธนาคาร จึงกำหนดให้ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหากถอนเกินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม โดยสมาชิกสามารถนำสมุดเงินฝากมาดำเนินการที่สหกรณ์ฯ ได้ทุกวันทำการ