การรับสมัครสมาชิก

ขั้นตอน/วิธีการสมัครเป็นสมาชิก หรือคุณสมบัติการเข้าเป็นสมาชิก

 1. เกษตรกรที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโคนม จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมระยะสั้นของหน่วยงานที่ออกใบรับรองหลักสูตรการเลี้ยงโคนม อาทิเช่น องค์การส่งเสริมกิจการโคมแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาต่างๆ  ที่เปิดหลักสูตรการอบรมการเลี้ยงโคนม  และรับรองหลักสูตร
 2. นำใบรับรองการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนม พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมายื่นความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
 3. สหกรณ์ฯ จะให้แบบแปลนโครงสร้างพื้นฐานแก่ผู้สมัคร นำไปก่อสร้างฟาร์มโคนมตามมาตรฐาน
 4. เมื่อผู้สมัครสมาชิกก่อสร้างฟาร์มได้ประมาณร้อยละ70  สหกรณ์ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่และอนุกรรมการเข้าตรวจสอบความพร้อม  เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก
 5. เมื่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว เกษตรกรจะต้องนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และถือหุ้นแรกเข้าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯพร้อมรับหมายเลขสมาชิก รับทราบเงื่อนไขต่างๆ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  เกณฑ์การรับซื้อน้ำนมดิบ สวัสดิการที่สหกรณ์ฯที่ให้แก่สมาชิก  จึงถือว่ากระบวนการรับเข้าเป็นสมาชิกสิ้นสุดสมบรูณ์

 คุณสมบัติการเข้าเป็นสมาชิก

 1. ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก