• 002
  • 003

การเปิดรับสมัครสมาชิก

        สหกรณ์เปิดรับสมัครสมาชิกในที่ประชุมกลุ่มของแต่บะปีของสหกรณ์ (ช่วงเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี) และเข้ายื่นใบสมัครตามวาระการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนทุกวันที่ 6  ของเดือนนั้น (ให้เกษตรกรแจ้งกรรมการกลุ่มและนำรายชื่อเข้าอนุมัติในที่ประชุมฯ ประจำเดือน)

  การเข้ายื่นใบสมัครด้วยตนเอง

 การประชุมประจำเดือน

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าสมาชิก

          - กรอกเอกสารเข้าเป็นสมาชิกด้วยตนเอง

        - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

        - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า           50  บาท

        - ค่าทุนเรือนหุ้นแรกเข้า    1,000   บาท 

        - เงินรับฝากออมทรัพย์        450   บาท

        - มีภูมิลำเนาในอำเภอด่านมะขามเตี้ย 

 

การซื้อทุนเรือนหุ้น

        - หุ้นมีมูลค่า หุ้นละ 10 บาท สมาชิกต้องซื้อหุ้นเพิ่มอย่างน้อยปีลบะ 120 บาทต่อปี ของทุกปี 

        - สมาชิกต้องซื้อหุ้นทุกครั้งที่มีการกู้เงินกับสหกรณ์ ร้อยละ 5% ของยอดเงินกู้ระยะสั้น 

        - สมาชิกจะได้รับคืนทุนเรือนหุ้นทั้งหมดที่สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

        - ในระหว่างที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณื สมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากสหกรณ์ตามมติที่ประชุมใหญ่กำหนด (ในปี 2562 นี้ สหกรณ์จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 6.50 บาทต่อปี)

 

การส่งชำระหนี้เงินกุ้ของสมาชิก 

        1. การส่งชำระหนี้ของสมาชิกทุกสัญญา ส่งภายในระยะเวลา 1 ปี ชำระแล้วสามารถจัดทำแผนเงินกู้คืนได้เริ่มจดทำสัญญาใหม่ภายใน 30 เมษายน ของทุกปี   

        2. การชำระหนี้รายเดือน ต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี (ชำระลดต้นเงินและดอกเบี้ย)     

            3. การส่งชำระหนี้ได้ทุกวนทำการ (ยอดชำระไม่จำกัดจำนวนเงินที่สามารถส่งชำระกบสหกรณ์ได้)