• 002
  • 003

 

              สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย  จำกัด  ได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2536 เลขทะเบียนที่ ก. 009136  มีสมาชิกจำนวนประมาณ 84 คน ทุนเรือนหุ้น 16,800 บาทซึ่งประกอบด้วยประชาชน  ใน อ.ด่านมะขามเตี้ย  มี 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลจรเข้เผือก ตำบลกลอนโด ตำบลด่านมะขามเตี้ย และ ตำบลหนองไผ่นับถึงปัจจุบันนี้เป็น เวลา 23 ปี แล้ว 4-5 ปี แรกสหกรณ์ยังไม่ได้ทำธุรกิจรับสินค้าจากชุมนุมมาจำหน่ายไม่ประสบผลสำเร็จโดยมีนายดำรง สุขอาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 10 ท่านรวม 11 ท่าน มีทุนเรือนหุ้นจำนวน   16,800 บาท ก็หมดไป ปลายปี  2540 คุณนิ่มนวล  พิตรปรีชา  เข้ามารับตำแหน่งสหกรณ์อำเภอท่านมีความตั้งใจในการทำงานมาก มาบุกเบิกฟื้นฟูสหกรณ์ประกอบกับประธานสหกรณ์หมดวาระ 

    สหกรณ์อำเภอได้รับข้อมูลงานด้านสหกรณ์เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดที่แล้วซึ่งมีเงินสดในมือคงเหลือเพียง 1,000บาท จึงเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ เรื่องระบบสหกรณ์  หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการ ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จำนวน   4 ตำบล ในขณะนั้นประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ มีการคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ เป็นที่เชื่อถือของสมาชิก มีความเสียสละ และ ร่วมมือกันทำงานโดยคณะกรรมการชุดนี้มีข้าพเจ้าซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทั่วหน้าทำธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อให้สหกรณ์มีรายได้ท่านสหกรณ์อำเภอหาแหล่งเงินทุนครั้งแรกมาจาก กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)  300,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินธุรกิจ รอบปีบัญชีแรกของการทำงานในปี2540 เริ่ม  1 ก.ค.2540 – 30 มิ.ย.254 1 มีกำไร 5,674.19 บ.สหกรณ์ฯนำสินค้าไว้ที่ทำการอำเภอด่านมะขามเตี้ย ไม่สะดวกกับการมาติดต่อของสมาชิก   โดยจัดหาสถานที่เพื่อจัดเก็บสินค้า เสียค่าเช่าเดือนละ  700 บาท โดยมีข้าพเจ้าจัดทำเอกสารใบกำกับสินค้าทุกประเภท  โดยยังไม่ได้รับค่าตอบแทน ร่วมกับท่านสหกรณ์อำเภอช่วงหลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการมิยาซาวา ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างปีต่อปีสหกรณ์อำเภอ แนะนำให้เข้าสอบจึงได้รับค่าตอบแทน โดยมาช่วยทำงานสหกรณ์พอปีที่2 หมดโครงการฯ จึงรับเงินเดือนกับสหกรณ์เดือนละ 2,000 บาท พร้อมกับนำรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านสหกรณ์แก่ประชาชน

        สหกรณ์มีเงินทุนเพียงไม่กี่พันบาท  ฝ่ายจัดการยังไม่มี  มีแต่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาช่วยเหลือกับคณะกรรมการสหกรณ์    ต่อมาผู้จัดการคนปัจจุบันเป็นคนด่านมะขามเตี้ย   ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยไม่ได้รับเงินเดือนโดยมีผลการดำเนิน ตามภาพดังนี้

         กราฟแสดงผลกำไร

112.png

 

         ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในทุกๆด้านของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานตรวจบัญชีด้วยดีตลอดมา

 

 

ความหมายของ "สหกรณ์"

        สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พำวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัมนธรรม

 

ความหมายของ "คุณค่าสหกรณ์"

        สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยวธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณืเชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผุ้อื่นโดยการสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้เริ่มการสหกรณ์

 

ความหมายของ "อุดมการณ์สหกรณ์"

        อุดมการณ์สหกรณ์ คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม