• 002
  • 003

 

1234

 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1.ติดต่อกับเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ด้วยตนเอง

 2. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 3. ลงลายมือชื่อของตนเอง

 4. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดังนี้

  • ออมทรัพย์

            ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                                        เป็นเงิน  100  บาท

            ค่าหุ้นแรกเข้า   จำนวน 15 หุ้นๆละ  10 บาท                                        เป็นเงิน  150  บาท

            เงินฝากขั้นต่ำ  (สมาชิกสามารถฝากเงินมากกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำได้)      เป็นเงิน  100  บาท

  • ออมทรัพย์พิเศษ

             ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                                         เป็นเงิน  500  บาท

             ค่าหุ้นแรกเข้า   จำนวน 15 หุ้นๆละ  10 บาท                                        เป็นเงิน   50  บาท

             เงินฝากขั้นต่ำ  (สมาชิกสามารถฝากเงินมากกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำได้)      เป็นเงิน   500  บาท

สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝาก 2 เล่ม ให้กับสมาชิก

  • สมุดคู่มือสมาชิก   
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ /พิเศษ