วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2561/62 ของสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ณ โรงสีสหกรณ์ฯ
(คลอง13) โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม สำหรับผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด สิ้นสุดปีบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสมาชิก จำนวน 2,753 คน ทีทุนดำเนินงาน 207,426,907.82 บาท มีกำไรสุทธิ จำนวน 11,788,497.26 บาท และได้จัดสรรเป็นเงินปันผลอัตราร้อยละ3 เงินเฉลี่ยคืนอัตรร้อยละ 3.5 และยังจัดสรรเป็นทุนต่างๆตามข้อบังคับของสหกรณ์ ได้แก่ ทุนสวัสดิการสมาชิก ทุนสาธารณะประโยชน์ ทุนขยายกิจการ ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และมีสมาชิกเข้าประชุมใหญ่ จำนวน 1,150 คน โดยสมาชิกให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์อย่างพร้อมเพรียง