วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 49 ณ โรงสีสหกรณ์ฯ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ อนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำด้านการบริหารน้ำและดิน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นเข้าร่วมประชุม โดยมีนางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางวนาพร ทองทิ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม โดยสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด มีผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,808 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 856,167,782.11 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10.34  มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 94,989,890 บาท ในรอบปีมีผลกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 28,908,647.55 บาท โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ฯสามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและดำเนินการประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์