3

1.  สำเนาบัตรประชาชน

2.  สำเนาทะเบียนบาน

3.  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

4.  เงินค่าสมัคร

5. ใบสมัคร  รายละเอียดแนบ  หรือ สามารถติดต่อที่สหกรณ์