2

 

 เงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 1
 เงินกู้  ระยะสั้น ร้อยละ 12 
 น้ำมัน ดีเซล  ตามราคาประกาศ

 

images