ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2519  เลขทะเบียน กสก.  73/2519    ดำเนินงานมาตั้งแต่  วันที่  2  สิงหาคม  2519    มีสมาชิกผู้ถือหุ้นร่วมจัดตั้งจำนวน  212  คน  ในปีบัญชีล่าสุด (31 มีนาคม  2562)  มีสมาชิกจำนวนทั้งหมด  2,544  คน

ในระยะแรก       สหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของตัวเองต้องเช่าบ้านของเอกชนเป็นสถานที่ทำการจน กระทั่ง ปี พ.ศ. 2525     สหกรณ์ได้เข้าโครงการเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตร    เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์     เป็นเงินอุดหนุนเพื่อจัดจ้างพนักงานสหกรณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ      พนักงานสินเชื่อและพนักงานบัญชี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532   สหกรณ์ได้มีโครงการก่อสร้างสำนักงานเป็นของตนเอง   โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่และได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ก่อสร้างสำนักงานในที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยสหกรณ์นิคมอำเภอสุวรรณภูมิ

ปี พ.ศ. 2539  สหกรณ์ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   เพื่อก่อสร้างตลาดกลางประจำตำบลของสหกรณ์ จำนวน  2,096,000 บาท  และสหกรณ์ได้ซื้อที่ดินเพื่อรองรับตลาดกลางดังกล่าว   ตรงหลักกิโลเมตร ที่ 4  ถนนสายสุวรรณภูมิ – ยโสธร  มีเนื้อทั้งหมด   4 ไร่  –  งาน   87 ตารางวา

ปี  พ.ศ.  2542      สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุน     โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร     เพื่อก่อสร้างโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์    โรงคลุมพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์  จำนวน 11,963,630  บาท   ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า  จำนวน 496,396.64 บาท    และรถยกของ  จำนวน  1  คัน   ราคา  796,000  บาท   รวมเป็นเงิน  13,256,026.64  บาท 

สหกรณ์ได้รับบริจาคทรัพย์สินจากบริษัท  กมลอินดัสตรี  จำกัด   ผู้ก่อสร้างโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์และโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์ฯ  จำนวน 9  รายการรวมสำนักงานใหม่  สหกรณ์จึงได้ย้ายสำนักงานจากที่เดิมมาอยู่บนที่ดินของตนเองตั้งแต่   ปี พ.ศ. 2542   จนถึงปัจจุบัน

ปี  พ.ศ. 2545    สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์       ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพื่อก่อสร้างโรงสีขนาด   40  ตัน/วัน     จำนวน  8,775,900  บาท     และลานตากพื้นที่ 1,600  ตารางเมตร   เป็นเงิน  436,000  บาท   รวมจำนวน   9,211,900   บาท 

ปี พ.ศ.2548  สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจากงบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ขยายกำลังการผลิตจาก  40   ตัน/วัน  เป็น  60  ตัน/วัน  มูลค่า   4,700,000  บาท