นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจที่ ๔,๕ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง หลักสูตรการปฏิบัติการ “

การทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ และหลักการบริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาลและร่วมกันวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ และกำหนด แผนพัฒนา/โครงการกิจกรรมที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง หรือขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ด้วยการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของสหกรณ์  จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖  เมื่อวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ  เรือนชบารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์