เมื่อวันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ยุคดิจิทัล"

ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่รับผิดชชอบเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ16 มีนายคัมภีร์ ชูชื่นมานะกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี