6787

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 11มิถุนายน  2562 สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม  จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.สำนักงานสหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม  จำกัด โดยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสหกรณ์