ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์จดทะเบียนโดยการควบคุมสหกรณ์เข้ากันจากสหกรณ์การเกษตรโพนทองหนึ่ง และโพนทองสอง สหกรณ์การเกษตรโพนทอง จำกัด เลขทะเบียน ที่ กสก 2/2519 วันจดทะเบียน วันที่ 1 มกราคม 2519 และได้ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ได้รับจดทะเบียนเป็นต้นมา ด้วยความก้าวหน้าตามลำดับ ปัจจุบันมีสมาชิก 3,215 ราย