คณะกรรมการ ชุดที่ 28

 142779

นางสุพัตรา  เขียวเล็ก
ประธานกรรมการ 

142776

นายอนันต์  เอี่ยมละออ
รองประธานกรรมการ  

142766
 

นายนาวิน  อินขำ
เลขานุการ

142770

นางสาวกาญจนา  คำดำ

เหรัญญิก

 142772

นายแกละ  พูลเหลือ

กรรมการ

 142773

นายภิภพ  ชาญโพธิ์

กรรมการ

 

 
248568

นายอำนาจ  คล้องช้าง

กรรมการ

 142774

นายสุรัตน์  ขาวจุ้ย

กรรมการ 

 142207

 

นางลัดดา  บุญโก

กรรมการ

142777

 

นายวิชาญ  ครุธษา

กรรมการ

 142771

 

นางบุญชู  เรืองครุฑ

กรรมการ

 142768

นายกิตติ  สุ่มทา

กรรมการ

 142775

นางบังอร  อินทพันธ์

กรรมการ

 142778

 นายบุญเสริฐ  ทองทรัพย์

กรรมการ 

142767

นางลูกน้ำ  โฉมเชิด

กรรมการ