ธุรกิจหลักของสหกรณ์

1.ธุรกิจสินเชื่อ

-ให้เงินกู้ 3 ระยะ (ระยะสั้น/ระยะปานกลาง/ระยะยาว)

อัตราดอกเบี้ย 8.00-12.00 บาท(ตามชั้นของสมาชิก)
2. ธุรกิจรับฝาก

-เงินรับฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50

-เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50

3.ธุรกิจจัดหา

ปัจจัยการผลิต

-ปุ๋ยอินทรีย์ และ เคมี

-ยาปราบศัตรูพืช

-เมล็ดพันธุ์ข้าว/ถั่วเขียว/ข้าวโพด

-อุปกรณ์(เช่น ท่อพญานาค/เครื่องพ่นปุ๋ยและยา/สายยาง ฯลฯ)

น้ำมันเชื่อเพลิง

-น้ำมันแก๊ส 91และ95 /โซล่าและบี10

-น้ำมันหล่อลื่น/น้ำมันเครื่อง/หัวเชือ

สินค้าอุปโภคบริโภค

-ของใช้เครื่องครัว/ของใช้ร่างกาย/ของใช้ป้องกันความปลอดภัย

-เครื่องสำอางค์ /ของใช้ทำความสะอาด

-อาหารแห้ง/อาหารกระป๋อง/ขนม/เครื่องดื่ม/ชากาแฟฯลฯ

-ข้าวสาร/ข้าวเหนียว/ข้างกล้อง/ข้าวซ้อมมือ ฯลฯ
4.ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

-รับซื้อข้าวเปลือกทุกชนิด คืนกำไรผู้ขายตันละ 100.00 บาท

-##พิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ต่อที่ 1 คืนกำไรตันละ 100.00 บาท 

ต่อที่ 2 เฉลี่ยนคืนตันละ 50.00 บาท

ต่อที่ 3 ได้คะแนนพิเศษสำหรับจัดชั้นสมาชิก

5.ธุรกิจแปรรูป

-รับสมัครสมาชิกเข้าโครงการนาแปลงใหญ่

-ประกันราคาผลผลิต

-เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 2 บาท

6.ธุรกิจบริการ

-รถแทรกเตอร์ ให้บริการในอัตราต่ำกว่าท้องตลาด

.