การสมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์  จำกัด

1.เป็นบุคคลธรรมดา และ บรรลุนิติภาวะ

2.เป็นผู้ที่มีอาชีพหลักทางเกษตรกรรม และมีกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

3.ตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในอำเภอวัดสิงห์

ต.หนองแซง หมู่ 1-17และ20 ต.ไพรนกยูง ม.1-12 ต.ห้วยงู ม.6-8

ต.สามง่ามท่าโบสถ์ ม.8 อำเภอหันคา ต.นางลือ ม.8 ต.หาดท่าเสา ม.3,5,8

อำเภอเมือง ต.สะพานหิน ม.2-8 ต.หนองมะโมง ม.10 ต.กุดจอก ม.5

อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

4.เป็นผู้ซื้อสัตย์ มีชื่อเสียดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

5.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

7.ไม่เคยเป็นผู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆโดยมีความผิด เว้นแต่

พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ถูกออก