สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด เป็นสหกรณ์โคนมที่มีสมาชิก ในตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ตำบลห้วยทรายและตำบลคลองวาฬได้ขอแยกตัวจากสหกรณ์โคนมนิคมประจวบฯจำกัด(ปัจจุบันชื่อว่าสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด) มาจัดตั้งสหกรณ์ใหม่มีชื่อว่าสหกรณ์โคนมอ่าวน้อยจำกัดได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรดังใบสำคัญรับจดทะเบียนเลขที่ก.011333  เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2533  มีสมาชิกแรกตั้ง 6 กลุ่มจำนวน  55  คนมีทุนดำเนินงานแรกตั้งเป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน  2,550  หุ้นเป็นเงิน 25,500  บาทโดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจจัดหาอาหารสัตว์และปัจจัยการผลิตมาบริการสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2534  เป็นต้นมามีผลกำไรมาตลอด

                เมื่อต้นปี พ.ศ. 2540  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) จำนวนเงิน  3,150,000.00  บาท มาดำเนินการตามโครงการส่งเสริมดำเนินการธุรกิจศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยวิธีการสหกรณ์เพื่อซื้อศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจากองค์การกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค)  มาเป็นของสหกรณ์เองจำนวนเงิน 1,815,000.00 บาท และเพื่อใช้เป็นทุนในการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์ฯจำนวนเงิน  1,335,000.00  บาทซึ่งอ.ส.คได้โอนกิจการศูนย์ฯให้แก่สหกรณ์เรียบร้อยแล้วสหกรณ์ได้เริ่มดำเนินธุรกิจศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2540 เป็นต้นมา เพื่อเป็นระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าเฟ็ดเดอริคที่9 กษัตริย์ของประเทศเดนมาร์ค ที่ได้ทรงก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คขึ้น และได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรชาวไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอให้สหกรณ์ในโครงการฯใช้ชื่อไทย-เดนมาร์ค นำหน้าชื่อสหกรณ์ สหกรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อยจำกัดจนถึงปัจจุบัน