วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรธุรกิจที่เข็มแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์