คุณสมบัติการเข้าเป็นสมาชิก

 1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 2. เป็นผู้ที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมและมีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
 4. เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันแข็งแรงในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก
 8. เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และเคยผ่านการฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงโคนมตามหลักสูตรของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
 9. มีจำนวนโคนมและรายได้จากการเลี้ยงโคนมพอสมควร

  10.เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จะต้องสร้างโรงเรือน คอกรีดนม ตามแบบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด หรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ

การสมัครสมาชิก

 1. ผู้สมัครต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพื่อรับรองการเป็นสมาชิกกลุ่ม
 2. ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ เพื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เมื่อผ่านการอนุมัติและรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือ

   3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ  ไม่สวมหมวก      จำนวน    2  รูป

   4. สำเนาปัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน    1  ฉบับ

   5. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน    1  ฉบับ

   6. สำเนารับรองการเลี้ยงโคนมเบื้องต้น (ถ้ามี)