ธุรกิจหลักของสหกรณ์

ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้า

 ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบเพื่อจำหน่าย

 ธุรกิจแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์

 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

 ธุรกิจผลิตโคสาวท้องคุณภาพดีทดแทนแม่โคคัดทิ้ง

 ธุรกิจสินเชื่อ

 ธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร