บุคลากรในสหกรณ์

chaiwat 

 นายไชยวัฒน์   วงศ์วรรณ       

ตำแหน่ง     ผู้จัดการสหกรณ์

 

 นางอารีย์     วงศ์วรรณ           

ตำแหน่ง     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร

 

 นางสมลักษณ์    ศรนรินทร์

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

 1432269518729

 นางลาวัลย์     เนื้อนิ่ม

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนกจัดหาและจำหน่าย

 

 นางปัทมพร     อ่อนท้วม

ตำแหน่ง     หัวหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ แห่งท่ี่ 1  อ่าวน้อย

 

 นายธนศักดิ์   ณ รังษี

ตำแหน่ง     หัวหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  แห่งที่ 2  สวนขวัญ

 

 นางสาวสุพรรษา     แสงสว่าง

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

 1432269613875

 นายอำนวย     สระทองหน

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนกส่งเสริมและบริการ

 

นายวุฒิพงษ์     หัตถกรรม

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนกผลิตอาหารหยาบ TMR