ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดโนเสาร์ ร้อยเอ็ด...แหล่งใหม่
พิกัด :ภูขี้กระโตด บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 t7

 

t8     
 t10  t12    
 t11  t9    
       

 นักธรณีชำนาญการ ตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)"

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 ก.ค.62 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบกระดูกขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์

ช่วงบ่ายทางนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)" ไดโนเสาร์กินพืช คอยาวหางยาว

ยืนยันเบื้องต้นโดยนักธรณีชำนาญการ สำนักงานธรณีวิทยาเขต 2 ขอนแก่นคุณศศธร ขันสุภา กำลังไปสำรวจจุดที่ชาวบ้านพบ

เครดิตข่าว : นักข่าวร้อยเอ็ดทีวี

 

สินเชื่อเพื่อการเกษตร

          สินเชื่อเพื่อการเกษตร หมายถึง สหกรณ์มีนโยบายช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ โดยการให้กู้แก่สมาชิกรายบุคคล ที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.  เป็นเงินหมุนเวียนในการทำนา ทำไร่ อย่างเช่น การซื้อพันธุ์ข้าว การซื้อพันธุ์สัตว์ หรือการซื้อปุ๋ย รวมถึงอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นที่คุณต้องใช้งาน ทั้งนี้สมาชิกสามารถขอกู้เงินได้เป็น  2 ประเภทด้วยกัน ก็คือ เงินกู้ระยะสั้น และ เงินกู้ระยะปานกลาง

 

 • เงินกู้ระยะสั้น

   เป็นจำนวนเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานทางการเกษตร ในฤดูกาลหนึ่ง อย่างเช่น ซื้อปุ่๋ย  ค่าเมล็ดพันธุ์พืช และการกู้เงินแบบนี้จะมีระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ ภายในช่วงเวลาไม่เกิน 12 เดือน
 • เงินกู้ระยะปานกลาง

     เป็นจำนวนเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ เพื่อนำไปลงทุนในทรัพย์สินทางการเกษตร โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ ภายใน 3 – 10  ปี

 

 จุดประสงค์ของสินเชื่อเพื่อการเกษตร

 
 • เพื่อให้เกษตรกรมีเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 • เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้สามารถนำไปลงทุนทางการเกษตรเพิ่มเติมได้
 • เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับการดำเนินงานทางการเกษตร และช่วยเหลือให้สภาพความเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น

 รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตร

 •  วงเงินสินเชื่อ

สหกรณ์จะให้สินเชื่อโดยพิจารณาจากหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสำคัญ ปริมาณสินเชื่อที่คุณจะสามารถกู้ได้ต่อรายนั้นมีการแปรผันตามมูลค้าของหลักทรัพย์ค้ำประกัน เกษตรกร  การให้สินเชื่อนั้น สหกรณ์จะให้กู้ครึ่งหนึ่งของราคาจำนองหลักทรัพย์

หลักประกัน

 • สหกรณ์ให้สินเชื่อรายบุคคล และให้สมาชิกจำนองหลักทรัพย์ อย่างเช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่ติดอยู่กับที่ดิน  สำหรับประเภทกลุ่มสหกรณ์จะให้สมาชิกในกลุ่มค้ำประกันร่วมกัน หรือต้องทำสัญญา เงินกู้ระยะสั้นไว้กับสหกรณ์ โดยยินยอมมอบผลิตผล อันเกิดจากการกู้เงิน เป็นหลักประกันแก่สหกรณ์ด้วย

อัตราดอกเบี้ย

 •  สหกรณ์ กำหนด อัตราดอกเบี้ยที่ให้สมาชิกกู้แก่ภาคการเกษตร  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  9 ต่อปี ผิดนัดชำระไม่เกินร้อยละ 12  ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • เป็นสมาชิกสหกรณ์
 • ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สมุดคู่มือสมาชิก
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • โฉนดที่ดิน หลักทรัพย์