เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด 

ระหว่างวันที่  8 - 9  ธันวาคม  2561

ณ  ไร่ภูฐาน  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

          สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  นำโดยท่าน ดร.ประภาส  งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ได้จัดการอบรม ในโครงการ "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด" โดยเป็นการอบรมเพื่อมุ่งเน้นให้ทั้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีความสมัครสมาน สามัคคี รู้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้มีความกระตือรือล้นในการปฏิบัติงานอีกด้วย การเปลี่ยนวิธีการคิด ทัศนคติ และมุมมองในการมองให้ไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นแหล่งที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Workshop จาก ท่าน ดร.กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์วัดจันทรื จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมกลุ่ม  เพื่อให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด รู้จักการวางแผน และสามารถให้ตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มว่ามีการวางแผน พร้อมกับมีความหมายของแต่ละผลงานเป็นอย่างไร ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ระดมความคิด และนำออกมานำเสนอได้อย่างดีเยี่ยม 

ดร.ประภาส  งามสงวน  ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด กล่าวเปิดโครงการอบรม

ดร.กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

 

 

นายเกรียงศักดิ์  หางนาค  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้ควบคุมและดูแลสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด พบปะพูดคุยกับผู้เข้าอบรม

 

 

         บรรยากาศการรับฟังการอบรมและกิจกรรม Workshop พร้อมกับการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

 

         

 

 

    

 

     

 

     

 

          

 

 

 

 โดยในการอบรมครั้งนี้ ทำให้ทั้งฝ่ายคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้รับความรู้ หลักการในการคิด วิเคราะห์ และหลักการในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ส่งผลดีกับสมาชิกสหกรณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ในด้านต่างๆอีกด้วย