เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

     สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้แทนสมาชิกแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ ซึ่งสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด มีความรับผิดชอบในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใน 20 ตำบล มีกลุ่มทั้งสิ้น 59 กลุ่ม โดยมีสมาชิก 6,691 คน  โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย  

      โดยมีท่านสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ และ ดร.ประภาส  งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม นอกจากมีการชี้แจงวาระต่างๆโดยท่านประธานกรรมการสหกรณ์แล้ว ยังมีการชี้แจงข้อมูลโดย ดร.กัญญา  งามสงวน ผู้จัดการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดีอีกด้วย 

      ทั้งนี้ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ยังจัดให้มีการจับฉลากรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการเพิ่มหุ้นลุ้นโชค ฝากออมทรัพย์ โครงการวันละบาท และนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่อีกด้วย