เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด 

ระหว่างวันที่  8 - 9  ธันวาคม  2561

ณ  ไร่ภูฐาน  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

          สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  นำโดยท่าน ดร.ประภาส  งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ได้จัดการอบรม ในโครงการ "โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด" โดยเป็นการอบรมเพื่อมุ่งเน้นให้ทั้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีความสมัครสมาน สามัคคี รู้หน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้มีความกระตือรือล้นในการปฏิบัติงานอีกด้วย การเปลี่ยนวิธีการคิด ทัศนคติ และมุมมองในการมองให้ไปในแนวทางเดียวกัน มุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นแหล่งที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Workshop จาก ท่าน ดร.กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์วัดจันทรื จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมกลุ่ม  เพื่อให้แต่ละกลุ่มระดมความคิด รู้จักการวางแผน และสามารถให้ตัวแทนออกมานำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มว่ามีการวางแผน พร้อมกับมีความหมายของแต่ละผลงานเป็นอย่างไร ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ระดมความคิด และนำออกมานำเสนอได้อย่างดีเยี่ยม 

ดร.ประภาส  งามสงวน  ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด กล่าวเปิดโครงการอบรม

ดร.กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

 

 

นายเกรียงศักดิ์  หางนาค  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้ควบคุมและดูแลสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด พบปะพูดคุยกับผู้เข้าอบรม

 

 

         บรรยากาศการรับฟังการอบรมและกิจกรรม Workshop พร้อมกับการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม

 

         

 

 

    

 

     

 

     

 

          

 

 

 

 โดยในการอบรมครั้งนี้ ทำให้ทั้งฝ่ายคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้รับความรู้ หลักการในการคิด วิเคราะห์ และหลักการในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ส่งผลดีกับสมาชิกสหกรณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ในด้านต่างๆอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    การประชุมกลุ่ม

                                       ของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด

                    สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จะมีการออกประชุมกลุ่มปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  จะเป็นการออกประชุมกลุ่มเพื่อสรรหาตัวแทนมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ส่วนครั้งที่ 2 จะเป็นการประชุมเพื่อปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์  โดยการประชุมกลุ่มแต่ละครั้ง จะมีวาระการประชุมโดยที่จะมีการชี้แจงผลการดำเนินงานและข่าวสารต่างๆของสหกรณ์รวมถึงการแจ้งถึงสวัสดิการของสมาชิกให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบอีกด้วย 

 

                                       

 

 

       

 

                                     

 

 

   

                                        

 

 

 

                                     

 

 

                        โดยนอกจากจะมีการชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และชี้แจงข่าวสารของสหกรณ์ให้สมาชิกรับทราบในแต่ละวาระแล้ว ยังมีรณรงค์ให้สมาชิกออมเงิน โดยมีโครงการ "ออมเงินวันละบาท" โดยเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินวันละบาท โดยให้สมาชิกออมเงินขั้นต่ำ 365 บาท ต่อปี ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์หลายท่านที่ได้นำกระปุกออมเงินมาเปิดกระปุกในวันประชุมกลุ่ม และสหกรณ์ก็จะมอบของที่ระลึกเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกมีความขยันที่จะออมเงินอีกด้วย

 

 

 

43756358 1853937334653634 5111800729157238784 n

อบรมการเขียนเว็บไซด์

 

          ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 สหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด  ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมใน "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีของสหกรณ์ในยุคประเทศไทย 4.0 พิษณุโลก" (Development information and technology system of cooperative in Thailand 4.0 era) จัดโดย  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากฝ่ายต่างๆของแต่ละสหกรณ์เป็นจำนวนมาก การจัดทำเว็บไซด์ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและการรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ให้สหกรณ์ต่างๆได้ใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สหกณ์ของตนในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่นี้เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้า E-commerce เพื่อให้สหกรณ์ได้ยกระดับช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้ทันสมัย  ทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้นอีกด้วย

 

 

 

ราคาน้ำมันถูกลง