ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการสหกรณ์" ผู้เข้าประชุม ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด  ตำบลอ่าวน้อย   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจแนวทางสหกรณ์ การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ สิทธิหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ และการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการบริหารจัดการสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด ตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์