คณะกรรมการดำเนินการ
จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

 1somsak Custom
นายสมศักดิ์ สนใจยิ่ง
ประธานกรรมการ

 

2samat
นายสามารถ เชิงหอม
รองประธานกรรมการ

 

3malee
นางมาลี ชั่งน้ำ
เลขานุการ

 


นางสมทรง ศาลาลอย
กรรมการ

 

6wunpen
นางวันเพ็ญ ศรีภูมิ
กรรมการ

 

7sanimsoy
นางสนิมสร้อย นิมา
กรรมการ

 

8somsee
นางสาวสมศรี คำใบใหญ่
กรรมการ

 

9lamai
นางละมัย เปรุนาวิน
กรรมการ