วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้ว จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานสหกรณ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด