คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44

สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด

 

Tawatchai

นายธวัชชัย ดลใจ

ประธานกรรมการ

 

Sarman          Niwat          Sudcha

                    นายสมาน สังสนา               นายนิวัฒน์ เพ็ญสุริยา             นายสุดชา คำตา

                         รองประธานกรรมการ                              เลขานุการ                                     เหรัญญิก

 

Janda          Nak          Prasit

                    นายจันดา สาผาย                  นายนาค สีหมอก                นายประสิทธิ์ ศรีวัง

                                  กรรมการ                                         กรรมการ                                      กรรมการ

 

Tongbai          Wilai          Rungnapa

                    นางทองใบ หันตุลา              นางวิไลย์ วงค์ละคร             นางรุ่งนภา ไชยขันธ์

                                  กรรมการ                                     กรรมการ                                           กรรมการ

Weerasak          Jaran          Buapan

Kemtong