13 3 5 

ปุ๋ยเคมี แก้วเก้า สูตร 13-3-5

13 3 10 

ปุ๋ยเคมี แก้วเก้า สูตร 13-3-10

16 20 0 

ปุ๋ยเคมี แก้วเก้า สูตร 16-20-0

16 16 8 

ปุ๋ยเคมี แก้วเก้า สูตร 16-16-8

15 15 15 

ปุ๋ยเคมี แก้วเก้า สูตร 15-15-15

16 8 8 

ปุ๋ยเคมี แก้วเก้า สูตร 16-8-8