สหกรณ์การเกษตรพนมไพรจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2520 จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช 2551 เลขทะเบียนที่ 98/2520

     ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเกษตรกรตามหลักของสหกรณ์สมาชิกแรกตั้ง 150 คนทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง 15,000 บาทและดำเนินธุรกิจตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

sahakorn