ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด

 

pantong

นายปานทอง พนิกรณ์

ผู้จัดการ ฯ

 

janpet                    surachai                    theerawut

นางจันเพชร ชุมสงค์                                       นายสุรชัย นิลไชย                                      นายธีระวุฒิ ประสิทธิ์สัตย์

เจ้าหน้าที่การเงิน                                          เจ้าหน้าที่สินเชื่อ                                              เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

kanlaya                    kajana                    prapapron

นางกัลยา ประสิทธิ์สัตย์                               นางสาวกาญจนา ศรีนวน                                นางสาวประภาพร โชติแสง

เจ้าหน้าที่การตลาด                                         เจ้าหน้าที่ธุรการ                                           เจ้าหน้าที่การบัญชี

 

varanlada                    lumduan                    subanjerd

นางสาววรัญลดาพร นวานุช                               นางสาวลำดวน ขันแข็ง                                    นายสุบรรเจิด รัตนศรี

เจ้าหน้าที่การเงิน                                            เจ้าหน้าที่สินเชื่อ                                            เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

kasamsan                    precha                    nutnicha

นายเกษมสันต์ โสมนัส                                    นายปรีชา กาบทุม                                        นางณัฐณิชา สุทธิวิสัย

         นักการภารโรง                                          รักษาความปลอดภัย                                   เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจฯ