เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

                                               

คณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

 

1

นายสุรเดช งามสงวน

ประธานกรรมการ

 

                             5        4.jpg        6

                            นางสาวมิลทิรา เอี่ยมบางทราย            นายมงคล บุญธรรม                 นายธวัชชัย เกตุเนียม

                                         เลขานุการ                                 รองประธาน                                 เหรัญญิก

 

 

          7.jpg .    surapolnome.jpg     pradit.jpg     pranomt.jpg

          นายอภิชาติ มิ่งขวัญมา              นายสุรพล โนมนัส              นายประดิษฐุ์ ประทุมศิริ           นายประนอม ท้วมทอง

                  กรรมการ                                กรรมการ                              กรรมการ                              กรรมการ

 

          boonch.jpg      choa.jpg      surawonb.jpg     sommai.jpg .   

            นายบุญเชิด มีเย็น                    นายเช้า ฤทธิรอน                    นายสุรพล บัวคำ                  ร.ต สมหมาย ใจทน

                  กรรมการ                               กรรมการ                               กรรมการ                               กรรมการ 

 

                                       mon.jpg          wassana.jpg          somwang.jpg

                                  นางมล สร้อยนาค                 นางสาววาสนา ช่างสลัก              นางสมหวัง นุชรุ่งเรือง

                                       กรรมการ                                   กรรมการ                                 กรรมการ